شبکه کشوری آموزش اچ آی وی/ایدز و بیماری های آمیزشی

دستور العمل هایی برای پزشکان

وجود راهنماهای خدمات درمانی و مراقبتی یکی از ضروریات دستیابی به سطح کیفی مطلوب خدمات است. هدف از تدوین این دستورالعمل ها، که شامل مجموعه ای از رهنمودها و پروتکل هایی برای ارائه خدمات بالینی، درمانی، پیشگیری و حمایتی در سطح مراکز ارائه این خدمات به بیماران مبتلا به HIV/AIDS تدوین شده است، دستیابی به این مهم است.

این دستورالعمل ها در سه بخش جداگانه شامل نحوه ارائه خدمات در مراکز مشاوره، راهنماهای مراقبت و درمان (در ۸ مجموعه) و تشخیص سریع HIV تهیه و تنظیم شده است. هر راهنما حاصل ساعت ها تلاش تعداد زیادی از همکارانی است که در تهیه آن مشارکت داشته اند. امید است این راهنماها بتواند منجر به ارتقا سطح ارائه ی خدمات به بیماران نیازمند HIV/AIDS گردد و به کنترل همه گیری اچ آی وی در کشور عزیزمان کمک کند.

 

Top