شبکه کشوری آموزش اچ آی وی/ایدز و بیماری های آمیزشی

واژه نامه اچ آی وی/ایدز

از آن جا که زبان به باورها شکل می بخشد، می تواند بر رفتارها نیز اثر بگذارد. در نتیجه، کاربرد سنجیده زبان نیرویی است که می تواند پاسخ به همه گیری اچ آی وی و ایدز را تقویت کند. ما از اینکه این واژه شناسی برگزیده در زمینه اچ آی وی و ایدز به صورت آزاد در اختیار همگان قرار می گیرد خشنودیم و می کوشیم تا این واژه شناسی چون سندی زنده و پویا به طور منظم بازبینی شود.
واژه شناسی برگزیده حاضر در زمینه اچ آی وی و ایدز برای استفاده کارمندان برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز(UNAIDS)، همکاران ۱۰ عضوِ پشتیبانِ برنامه و دیگر فعالان در حوزه اچ آی وی تهیه شده است که نسخه فارسی را با همفکری نمایندگانی از عضوهای پشتیبان و برنامه کشوری ایدز در ایران تکمیل کرده ایم.

در این راستا، تلاش کرده ایم تا با مشورت با تعداد بسیاری از دست اندرکاران بهترین معادل ها انتخاب شود. به همین ترتیب در آینده نیز از ارسال پیشنهادها و نظرهای سازنده شما استقبال می کنیم.

نکات گردآوری شده در بخش نخست (چکیده واژه شناسی برگزیده) مهمترین توصیه های این بخش را یک جا در بر دارد.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید واژه نامه اچ آی وی/ایدز را به طور مستقیم دانلود کرده و استفاده نمایید. درصورت عدم استفاده تجاری، تکثیر و نسخه برداری از این جزوه با ذکر منبع آزاد است.

 دانلود واژه نامه اچ آی وی/ایدز

Top