شبکه کشوری آموزش اچ آی وی/ایدز و بیماری های آمیزشی

وضعیت در ایران و جهان

در این دو بخش، ضمن مروری اجمالی بر وضعیت اچ آی وی در جهان، به مرور وضعیت فعلی اچ آی وی/ایدز در ایران پرداخته شده است.

Top